Iris Salten IKS

Renovasjonsgebyr

Oppdatert

Alle boenheter som er bebodd mer enn 90 dager per år, skal være tilknyttet husholdningsrenovasjon og betaler renovasjonsgebyr for dette.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

  • henting av avfall hjemme hos husholdningene
  • behandling av alt innsamlet avfall
  • frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinning i forbrenningsanlegg
  • transport av sortert avfall til anlegg for materialgjenvinning
  • statlige avgifter og administrasjon
  • drift av miljøtorg

OVERSIKT RENOVASJONSGEBYR

På miljøtorgene er det gratis å levere sortert avfall, dette inngår som en del av renovasjonsgebyret.
Avfallstypene man må betale for å levere er restavfall, dekk med og uten felg samt vinduer som er produsert etter 1990 (dette regnes som restavfall, ikke som farlig avfall).

Det er størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer hvor mye hver enkelt boenhet skal betale i renovasjonsgebyr. Uavhengig av dunkstørrelse har vi en minstepris som ingen kommer under. Dette vil være merket som "justert for minstrepris" på faktura. Renovasjonsgebyret faktureres fire ganger per år.
I tillegg til gebyret vil det i 2024, 2025 og 2026 tilkomme en tilleggsbetaling på faktura som er inndekning av underskudd på selvkostfondet. Denne tilleggsbetalingen er på 162 kroner inkl. mva. per år hvert av årene.

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og det er til enhver tid tinglyst eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret.

Kommunale tillegg

Er midler som benyttes av den enkelte kommune til blant annet å rydde opp i gamle deponier og avfallsplasser. Størrelsen på gebyret varierer fra kommune til kommune.

Fellesavtale

Der avstanden mellom to eller flere boliger ikke er for stor og ved boliger med flere boenheter, kan man dele dunker med naboer. Ved å inngå fellesavtale bytter man gjerne ut flere små dunker til færre store.

Fordeler med fellesavtale er:

  • Man får samlet alt avfall på ett sted i nabolaget.
  • Man kan bytte på å trille fram dunkene, eller dele på å betale for tjenesten "Betalt henting".

Selvkostprinsipp

Husholdningsavgiften beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. I dette regnskapet inngår også inntektene fra levering av restavfall på miljøtorgene.

Det betyr at overskuddet fra miljøtorgene fører til tilsvarende redusert renovasjonsgebyr fordelt på alle husholdningene i Salten.

Denne praksis er både miljøvennlig og rettferdig. Den bidrar til at flere kildesorterer avfallet, og at den som leverer mest avfall betaler mest.

 

warning Created with Sketch.